You need to login before answering these questions


SPM History P1 2006

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTRIAN PELAJARAN MALAYSIA

1c31200188e90ff36bf29f05c53e034b.png


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006

SEJARAH

Kertas 1

1 jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


  1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
  2. Jawab semua soalan.
  3. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan.
  4. Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap soalan.
  5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

1
Pada tahun 1922, pengkaji Mesir Purba Howard Carter menemui mayat Tutankhamun II yang diselaputi emas.

Merujuk pernyataan di atas, apakah kesimpulan yang dapat dibuat?

2
Masyarakat Indus telah menjalankan hubungan perdagangan dengan masyarakat Mesopotamia.

Apakah bukti arkeologi yang menyokong pernyataan di atas?

3

3ad86c3cdb884b9548d8abc46744881b.png

Rajah di atas menunjukkan pertembungan tamadun awal.

Apakah kesan pertembungan tersebut kepada tamadun Indus?

4

8bb30cc47dd45424d87c8e40548fd20d.png

Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan gambar di atas?

5

Bagaimanakah Rom menjadi sebuah republik pada tahun 509 S.M.?

6

d05e3f3f36185f420ef0a64d0a630c89.png

Berdasarkan rajah di atas, bagaimanakah legalisme dilaksanakan?

7

a5a591310144b50a7c34d458cd245ede.png

Apakah kaitan penemuan artifak di atas dengan kerajaan Kedah Tua?

8

Bagaimanakah cara hidup masyarakat Arab Jahiliah?

9

2d5a67fa3bfc7b06bedc574d5f73c87c.png

Peristiwa di atas menunjukkan

10

a24707bd4d28ddf31b45e0344171c394.png

Rajah di atas menunjukkan undang-undang yang diamalkan dalam Kesultanan Melayu Melaka.

Apakah persamaan undang-undang tersebut?

11

Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang ajaran Islam?

I. Prinsip persamaan taraf

II. Perbezaan dari segi kepercayaan

III. Terpengaruh dengan Bani Qainuqa'

IV. Tanggapan salah terhadap tugas Nabi Muhammad s.a.w.

12

2b047330e2a97191f1ea89904d4a70f7.png

Apakah tujuan pembinaan sistem pengairan di atas?

13
  • Pasai
  • Pattani

Bagaimanakah cara pembentukan kerajaan Islam di atas?

14

Mengapakah undang-undang Islam sukar dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah Islam di Asia Tenggara?

15

Apakah ciri matrilineal dalam Adat Perpatih?

16

15f56fb59ac80d9e3f4860b397e4ab74.png

Berdasarkan jadual di atas, yang manakah berkaitan dengan tokoh tersebut?

17

Apakah pengajaran kepada masyarakat Tanah Melayu sekiranya ingin menguasai semula perlombongan bijih timah daripada pelombong Eropah pada abad ke-20?

I. Mengumpul modal

II. Menguasai teknologi

III. Membayar pampasan

IV. Mempunyai ilmu pengetahuan

18

44dc2e0a1f4fa98a937c4a2edf5a93f7.png

Berdasarkan jadual di atas, mengapakah penguasaan pemodal China dalam sektor perlombongan bijih timah merosot?

19

Pada tahun 1917, undang-undang perkhidmatan syarikat insurans telah mengasingkan insurans nyawa daripada insurans

20

2459cfcb5d51fd47f3e588da057bde8a.png

Apakah kesan pengenalan akta di atas terhadap orang Melayu?

I. Peningkatan taraf hidup

II. Penerokaan kawasan baru

III. Pengekalan pemilikan tanah

IV. Pengekalan aktiviti pertanian tradisional

21

Mengapakah sistem pendidikan pada zaman penjajah gagal menyatupadukan kaum di Tanah Melayu?

22

Mengapakah kerajaan British mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah pada tahun 1920 di Tanah Melayu?

I. Menyekat pengaruh komunis

II. Mengawal aktiviti sekolah Cina

III. Mengurangkan kadar buta huruf

IV. Mengehadkan penggunaan bahasa ibunda

23

3bc0f089fdf950097b0283091cc5f755.png

Apakah implikasi pengenalan akta di atas kepada Burma?

24

Pembesar Mandarin di Vietnam dipilih melalui

25

6b305a47beca607e460ac7bab8e95f27.png

Berdasarkan maklumat di atas, apakah tujuan Belanda mengasingkan sistem pendidikan tersebut?

26

Mengapakah corak gerakan nasionalisme di Asia Tenggara berubah daripada sederhana kepada radikal?

27

Apakah implikasi pelaksanaan birokrasi Barat kepada negara Thai?

28

Apakah kesan dasar pentadbiran British di Tanah Melayu pada awal abad ke-20?

I. Pembukaan bandar baru

II. Pertambahan buruh asing

III. Pengenalan pendidikan vernakular

IV. Peningkatan taraf hidup penduduk tempatan

29

Mengapakah Gerakan Islam boleh berkembang di Negeri-Negeri Selat?

30
  • Pengasuh, 1918
  • Majalah Guru, 1924
  • Bulan Melayu, 1930

Mengapakah majalah di atas penting ketika itu?

31

Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor yang dikuatkuasakan pada tahun 1895 mempunyai ciri asas bagi pembinaan negara dan bangsa.

Apakah buktinya?

32

f37f2db54446deb3ca22d32a67e72b37.png

Mengapakah penyerahan tersebut ditentang oleh pemimpin dan persatuan kaum tempatan Sarawak?

33

Mengapakah Jata Negara penting kepada warganegara Malaysia?

I. Memupuk perpaduan

II. Menanam semangat waja

III. Mengukuhkan kedaulatan sultan

IV. Menerapkan semangat patriotisme

34

Apakah tindakan Kementrian Pembangunan Negara dan Luar Bandar untuk menilai pelaksanaan program Rancangan Melaya Kedua?

35
Temasya Sukan Malaysia (SUKMA)

Apakah faedah yang diperoleh daripada sukan di atas?

I. Menangkis ancaman luar

II. Memupuk semangat setia kawan

III. Menyatupadukan penduduk berbilang kaum

IV. Mewujudkan semangat kerjasama negeri terlibat

36

bcaabcbe3aa2d8758e80a6705fd33357.png

Apakah langkah yang perlu diambil bagi menghadapi cabaran di atas?

37

19c2b28a9ca52deceec3a80e7a02d829.png

Rajah di atas merujuk kepada perikatan negara di Eropah yang wujud pada akhir abad ke-19.

Apakah implikasi pembentukan pakatan tersebut?

38

Apakah masalah yang dihadapi oleh negara bekas tanah jajahan Barat selepas Perang Dunia Kedua?

I. Membentuk kerajaan baru

II. Mewujudkan perpaduan kaum

III. Membangunkan sektor ekonomi

IV. Menghapuskan warisan penjajah

39

Mengapakah Rancangan Colombo penting kepada negara anggota Komanwel?

40

a05f8c22fce88514762a17f7f8229598.png

Berdasarkan rajah di atas, apakah kesan perkembangan teknologi tersebut kepada Malaysia?

I. Peningkatan kadar celik huruf

II. Penyatuan dunia tanpa sempadan

III. Pembentukan masyarakat berpengetahuan

IV. Penyebaran maklumat dalam masa yang singkat

KERTAS SOALAN TAMAT


Suggest answer