You need to login before answering these questions


SPM Ekonomi Asas K1 2008

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTRIAN PELAJARAN MALAYSIA

1c31200188e90ff36bf29f05c53e034b.png


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008

EKONOMI ASAS

Kertas 1

Nov. / Dis.

1¼ jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


  1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
  2. Jawab semua soalan.
  3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.
  4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.
  5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

1

Apakah tujuan individu membuat pilihan dalam menyelesaikan masalah ekonomi?

2

Usahawan menerima ganjaran untung kerana

I. membenarkan orang lain menguruskan untungnya

II. menangguhkan perbelanjaannya pada masa sekarang

III. kecekapannya menyelaraskan sumber ekonomi

IV. sanggup menanggung risiko

3

Gambar 1 menunjukkan satu contoh kumpulan barang dalam ekonomi.

33cf6885bc46643f1622a2c57330cd84.png

Pernyataan yang manakah berkaitan dengan ciri kumpulan barang tersebut?

4

Golongan kaya berupaya memperoleh lebih banyak barangan dalam sistem ekonomi kapitalis berbanding golongan miskin.

Apakah masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan?

5

Pasangan yang manakah benar?

6

Gambar yang manakah menunjukkan contoh pekerjaan dalam sektor ketiga?

7

Manakah antara yang berikut merupakan bayaran pindahan?

8

Rumus berikut digunakan dalam pengiraan suatu pendapatan.

de9409d9ce2889920580e885c3072c40.png

Apakah X?

9

Butiran yang manakah merupakan pelepasan cukai pendapatan perseorangan?

10

Mengapakah individu perlu menyediakan belanjawan peribadi?

11

Tentukan langkah penyediaan belanjawan peribadi mengikut urutan yang betul.

I. Mencatatkan semua perbelanjaan

II. Mengenal pasti punca pendapatan

III. Menyusun perbelanjaan mengikut keutamaan

IV. Mengimbangkan anggaran pendapatan boleh guna dengan perbelanjaan

12

Persamaan berikut merupakan satu rumus dalam ekonomi.

0f12593832ec67e21b12718d27678b65.png

Apakah U?

13

Rajah 1 menunjukkan peralihan keluk permintaan suatu barang.

32b614f3a106c036b293e1389cc9564a.png

Apakah faktor yang menyebabkan keluk permintaan beralih dari D0D0 ke D1D1?

I. Kenaikan harga barang pengganti

II. Penurunan pendapatan pengguna

III. Jangkaan harga akan turun pada masa depan

IV. Penurunan kadar cukai pendapatan perseorangan

14

Jadual 1 menunjukkan harga dan kuantiti diminta bagi suatu barang.

b4b11ec855ec8a87c6a8d433aeb8293f.png

Berapakah keanjalan harga permintaan jika harga berubah daripada RM10 kepada RM20?

15

Maklumat berikut merujuk kepada pekali keanjalan harga permintaan bagi Barang X dan Barang Y.

899219d772261a36ee2fe8d2b1027ee9.png

Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh peniaga untuk meningkatkan hasil jualan bagi setiap barangan berikut?

16

Puan Zaidah memerlukan ikan, tepung, mesin pengisar dan pekerja untuk membuat keropok.

Apakah input tetap yang terlibat dalam proses tersebut?

17

Maklumat berikut berkaitan dengan penentu penawaran ikan.

5a2131e88d736ca7cac7497f87f11fe0.png

Apakah kesan ke atas pasaran ikan?

I. Permintaan bertambah

II. Penawaran berkurang

III. Harga meningkat

IV. Lebihan penawaran berlaku

18

Maklumat berikut berkaitan dengan jenis keanjalan harga penawaran bagi Barang I, Barang II dan Barang III.

069b5196287448ff61293372df4ffdb5.png

Tentukan jenis keanjalan harga penawaran bagi setiap barang tersebut.

19

Jadual 2 menunjukkan kuantiti beg yang ditawarkan oleh firma R, S dan T pada pelbagai tingkat harga.

fb576be98218ce7a8638e77c04482277.png

Jika kuantiti permintaan pasaran ialah 34 unit, berapakah harga keseimbangan?

20

Jadual 3 menunjukkan penawaran biskut oleh 3 buah firma di pasaran.

02e84c031c9ce479912b21bb05653b0c.png

Pilih pernyataan yang benar.

21

Rajah 2 menunjukkan proses mencapai tingkat keseimbangan pasaran suatu barang.

8499c43d371f397d6647f8ae55ccde10.png

Pernyataan yang manakah menerangkan X?

22

Jadual 4 menunjukkan penawaran dan permintaan buruh dalam pasaran.

ebac243e8dd2ddf1fdc56db12f5e6e65.png

Pernyataan yang manakah benar tentang pasaran buruh di atas?

23

Pilih pernyataan yang benar tentang pasaran faktor.

24

Rajah 3 menunjukkan aliran wang dalam ekonomi dua sektor.

ceab379ee12773410fdbfc62abe74023.png

Pernyataan yang manakah berkaitan dengan Aliran I?

25

Maklumat berikut berkaitan dengan satu kelemahan sistem barter.

463440dac3fe85cfea40c1c07527845c.png

Apakah fungsi wang yang dapat mengatasi kelemahan di atas?

26

Rajah 4 menunjukkan kesan suatu tindakan yang dijalankan oleh kerajaan.

3120e1380894a32b4823a4e276b7964c.png

Apakah tindakan tersebut?

27

Apakah fungsi institusi kewangan bukan bank kepada perkembangan ekonomi negara?

28

Pilih pasangan yang benar.

29

Contoh yang manakah merupakan cukai tidak langsung?

30

Maklumat berikut berkaitan dengan perbelanjaan pembangunan sebuah negara.

af34812916ed01b591dadfd57a440221.png

Apakah jenis perbelanjaan pembangunan tersebut?

31

Bagaimanakah kerajaan menggunakan belanjawan negara untuk mengatasi inflasi?

32

Sumber pinjaman yang manakah merupakan sumber pinjaman dalam negeri?

33

Apakah persamaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan antarabangsa?

34

Apakah komposisi eksport barang nampak Malaysia?

35

Maklumat berikut menunjukkan urus niaga antarabangsa Negara X.

a4cccbd554786f3849377bc0ae45584b.png

Apakah kesan daripada urus niaga tersebut?

36

Apakah bentuk sekatan yang melarang hubungan dagangan antara sebuah negara dengan negara lain?

37

Antara yang berikut, yang manakah kepentingan pertukaran asing bagi sesebuah negara?

I. Membiayai import

II. Membiayai eksport

III. Menambah pelaburan dalam negara

IV. Membayar balik pinjaman projek

38

Maklumat berikut berkaitan dengan kadar pertukaran asing antara Ringgit Malaysia dengan Dolar Singapura.

d9483036f9fe847263e3dc975d4cc573.png

Berapakah nilai barang dalam Ringgit Malaysia jika harga barang ialah S$8 750.00?

39

I. Objektif penggunaan isi rumah ialah mencapai utiliti yang maksimum.

II. Utiliti ialah kepuasan yang diterima daripada penggunaan sesuatu barang dan perkhidmatan.

40

I. Bank perdagangan mesti mematuhi keperluan rizab berkanun yang ditetapkan oleh bank pusat.

II. Semakin tinggi kadar rizab berkanun yang ditetapkan oleh bank pusat, semakin tinggi keupayaan bank perdagangan memberi pinjaman.

KERTAS SOALAN TAMAT


Suggest answer