You need to login before answering these questions


SPM Prinsip Perakaunan K1 2008

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTRIAN PELAJARAN MALAYSIA

1c31200188e90ff36bf29f05c53e034b.png


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008

PRINSIP PERAKAUNAN

Kertas 1

Nov. / Dis.

1¼ jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


  1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
  2. Jawab semua soalan.
  3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.
  4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.
  5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

1

Berikut ialah ciri organisasi perniagaan.

4e97f8cf41eb8b3bb69557c0e2b19ab1.png

Maklumat yang manakah benar?

2

Maklumat berikut merujuk kepada perniagaan kepunyaan Encik Johan.

f7d1739ed9d5eca4fa30986e57f17686.png

Apakah konsep perakaunan yang gagal beliau patuhi?

3

Manakah merupakan aset semasa perniagaan?

4

Berikut adalah aset, liabiliti dan ekuiti pemilik bagi Perniagaan Sri Medan pada 31 Disember 2007.

048681fa8a116e55703b3eab4a6d07ee.png

Berapakah aset bukan semasa bagi perniagaan tersebut?

5

Akuan Perdagangan berikut mengandungi beberapa kesilapan.

11eeab76da71a41239418466cb5f26c9.png

Berapakah untung kasar FDA Enterprise jika akaun itu disediakan dengan tepat?

6

Stok pada harga kos RM2 560 dijual secara kredit sebanyak RM5 460.

Apakah kesan urus niaga tersebut ke atas aset dan ekuiti pemilik?

7

Pada 1 Jun 2007, Karina Lim telah memulakan perniagaan runcit dengan memasukkan tunai ke bank sebanyak RM18 000.

Apakah catatan bergu bagi urus niaga tersebut?

8

Dialog berikut berlaku di antara Cik Judy dengan Puan Azura mengenai dokumen perniagaan.


c3128942d91a82d246199253241ef4a4.png

Apakah dokumen yang akan dihantar oleh Cik Judy?

9

Kedai Perabot Boon Hwa menjual van terpakai secara kredit kepada Makmur Catering.

Buku Catatan Pertama yang manakah digunakan untuk merekod urus niaga tersebut?

10

Urus niaga yang manakah direkod dalam Buku Tunai sebelah kredit?


I. Menerima bayaran daripada penghutang

II. Menjelaskan hutang kepada pembekal

III. Mengambil wang perniagaan untuk kegunaan peribadi

IV. Membawa masuk wang peribadi ke dalam perniagaan

11

Data berikut diambil daripada Buku Tunai Runcit sebuah perniagaan.

e8bd58f6b8f2665725e21b06e7cd1010.png

Berapakah jumlah wang yang perlu dituntut daripada juruwang mengikut Sistem Panjar?

12

Catatan yang manakah betul untuk merekod cek tak layan?

13

Kedai Ameerul memberikan maklumat seperti berikut:

4b108cf9cbb1000c0598c89ae7360e5a.png

Bagaimanakah urus niaga pada 31 Januari 2007 dicatatkan dalam Buku Tunai?

14

Jurnal berikut diperoleh daripada buku seorang peniaga.

f2abbea50611484b226707859a19a11c.png

Pilih catatan yang betul pada 31 Mei 2007.

15

Puan Murni telah mengambil barang niaga bernilai RM65 untuk tujuan promosi.

Apakah akaun yang akan dikreditkan?

16

Petikan akaun berikut diperoleh daripada sebuah perniagaan.

57d92417e06d169e3f786da94a3c4116.png

Berapakah jualan kredit?

17

Catatan imbangan duga yang manakah benar?

18

Apakah yang dimaksudkan hutang lapuk terpulih?

19

Pada akhir tempoh perakaunan 31 Disember 2007, jumlah komisen yang masih belum dibayar ialah sebanyak RM1 200.

Apakah catatan pelarasan bagi urus niaga tersebut?

20

Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Noor bagi tahun berakhir 31 Disember 2007.

0313e852e3d6468ba3f910fa2dc48686.png

Berapakah nilai insurans yang perlu direkod dalam Kunci Kira-kira?

21

Petikan Kunci Kira-kira berikut diambil daripada buku Ima Enterprise.

10dd615c87f32a7d0fbd8ca52a4b9daa.png

Berapakah modal kerja perniagaan tersebut?

22

Butir yang manakah dicatat dalam Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira?

23

Apakah tujuan Penyata Penyesuaian Bank disediakan?

24

Petikan Penyata Bank dan Buku Tunai berikut diperoleh daripada buku Kedai Win Tee.

03fb01e22ff4827dd0dacc8a4f8e2da8.png

Apakah catatan yang perlu dibuat untuk mengemas kini Buku Tunai?

25

Maklumat berikut diperoleh daripada sebuah perniagaan.

90719cd842b94999fbd263feaa07d528.png

Berapakah anggaran jualan tunai pada bulan November?

26

Maklumat berikut diperoleh daripada Perkongsian Aziz dan Azizah.

10126e6f282289a91222e982e924be40.png

Berapakah faedah atas modal Aziz?

27

Petikan Akaun Realisasi berikut diperoleh semasa pembubaran Perkongsian Nora dan Suri.

d7f4a17984aadec634dc627f32d04848.png

Apakah yang dimaksudkan dengan catatan pada 31 Januari?

28

Rajah 1 menunjukkan jenis modal syarikat berhad.

c8b440418ad23b47dccbf52931981e74.png

Apakah X dan Y?

29

Apakah bentuk keuntungan syarikat berhad yang akan diagihkan kepada pemegang sahamnya?

30

Pada 13 Mac 2007, Syarikat Cermin Berhad menerbitkan 1 000 000 saham biasa RM1.00 sesaham kepada orang ramai pada nilai tara. Pemohon dikehendaki membayar penuh semasa permohonan. Pada tarikh tutup permohonan 27 Mac 2007, jumlah wang yang diterima RM1 000 000.

Pilih catatan yang tepat untuk merekod urus niaga pada 27 Mac 2007.

31

Urus niaga yang manakah merupakan pendapatan modal bagi kelab dan persatuan?

32

Maklumat berikut diperoleh daripada Kelab Ping Pong Kenari.

fb33d03c76b7a3cfcd126f8cf6d52540.png

Berapakah jumlah yuran yang direkodkan dalam Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2007?

33

Maklumat berikut diperoleh daripada buku Kelab Badminton Sri Jaya.

ab90a5da5c0993a6c8aabc25434035e6.png

Apakah M?

34

Situasi rekod tak lengkap yang manakah boleh berlaku dalam sesebuah perniagaan?

35

Data berikut diambil daripada perniagaan Kedai Razif.

93341f8e1eccf1c41fc4f46eebf33c05.png

Berapakah modal akhir Kedai Razif?

36

Maklumat berikut diperoleh daripada buku Kedai Balqis, sebuah perniagaan yang tidak menyimpan rekod yang lengkap.

642cc43b7273fd29cc531f80d35cd683.png

Apakah butiran P dan Q?

37

Oernyataan yang manakah menerangkan kos berubah?

38

Data berikut diperoleh daripada Kilang Kasut Zebna.

f95b926bb3d1b77923ad1f172364c981.png

Berapakah jumlah kos pengeluaran?

39

Maklumat berikut diambil daripada buku Kedai Pintar Choo.

eb1755f729fb32e79f3377dc15f7a088.png

Berapakah kos jualan?

40

Petikan maklumat berikut diambil daripada Lembaran Hamparan Elektronik (LHE) Perniagaan Anna.

2393edc15091876bab543514c703c844.png

Apakah rumus yang digunakan untuk mencari X?

KERTAS SOALAN TAMAT


Suggest answer