You need to login before answering these questions


Matematik (Mathematics) K1 Percubaan SPM Terengganu BK1 2015

BAHAN KECEMERLANGAN SPM 2015


BK1


MATEMATIK

KERTAS 1NAMA: __________

KELAS: __________


DIBIAYAI OLEH KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
1

Bundarkan 0.8067 betul kepada tiga angka beerti.

2

Saiz seunit mikroorganisma ialah 0.000007829 m. Ungkapan saiz itu dalam bentuk piawai ialah

3

\( \dfrac{(3.6 \times 10^{-8})^2}{1000 + 2 \times 10^3} = \)

4

Perimeter sebuah segi empat tepat ialah 1.4 × 10−1 m.

Diberi panjangnya ialah 5 × 10−2 m, cari lebar, dalam m.

5

Diberi k2 = 528, k ialah integer, cari nilai k.

6

100102 − b2 = 1012, b ialah integer, cari nilai b.

7

Dalam Rajah 1, PQRSTU ialah sebuah pentagon sekata. STU ialah garis lurus.

79f2c06fd6778f41076fdf2c44677aaf.png

Cari nilai x.

8

Dalam Rajah 2, JKL dan JMN ialah tangen kepada bulatan berpusat O.

e3cf126aced5994a36b89b70eb88185e.png

Nilai x ialah

9

Dalam Rajah 3 garisan P'Q' ialah imej bagi garisan PQ bagi satu translasi.

ee0614cb590aaec768e2108bf62fc55c.png

Imej bagi titik J dengan translasi yang sama ialah

10

Dalam Rajah 4, PQS ialah garis lurus dan PQR ialah segitiga sama sisi

834c4d56e82fa27a5d1ec1f06d96c46e.png

Nilai kos x° ialah

11

Dalam Rajah 5, KM = KL dan JKL ialah garis lurus.

fec97f0d2d378242488c81bd69104d42.png

Nilai tan ∠MKL ialah

12

Semua yang berikut mempunyai nilai yang sama dengan kos 30°18' kecuali

13

Rajah 6 menunjukkan sebuah kuboid mempunyai tapak EFJI berada pada satah mengufuk.

2863ba9667f3eedc876f1a7545577a2a.png

Namakan sudut antara satah KGI dengan satah FGKJ.

14

Dalam Rajah 7 menunjukkan sebatang pokok QR yang tingginya 16 m. Jarak dua titik mengufuk P dan Q ialah 20m.

4ea7540763810e7457256dc4c2c7d6e8.png

Hitungkan sudut dongakan puncak pokok QR dari P.

15

Tiga batang tiang tegak, MN, PQ dan ST, dipacakkan atas tanah mengufuk. Sudut dongak Q dari M ialah 35°, sudut tunduk Q dari T ialah 40° dan sudut tunduk N dari T ialah 22°. Antara berikut, yang manakah menunjukkan kedudukan tiang-tiang yang betul?

16

Dalam Rajah 8, R dan S ialah dua titik pada tanah rata. PQR ialah sebatang tiang tegak.

79f9f6da84ea142f1f4a0568d7ff5298.png

Sudut dongakan titik P dari titik S ialah 65° dan sudut dongakan titik Q dari titik S ialah 30°. Hitungkan panjang PQ dalam m.

17

Rajah 9 menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak segi empat PQRS mengufuk. Muka keratan rentasnya TPS dan UQR berbentuk segitiga tegak.

84a935cf4a1331f2b9cb683cc7607e32.png

Namakan sudut antara garis PU dan PQRS.

18

Rajah 10 menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak PQRS terletak di atas meja mengufuk.

186accfd06c606da39959d71f6b3e10c.png

Namakan sudut antara satah WYR dengan satah QRWV.

19

2(x − 2y)(2x − y) =

20

Ungkapkan \( \dfrac{k}3 - \dfrac{1-2km}{2m} \) sebagai satu pecahan tunggal dalam sebutan termudah.

21

Diberi bahawa \( \dfrac{2p}3 + 1 =5 \), cari nilai bagi p

22

\( \left( \dfrac34 \right) ^{-2} = \)

23

\( (3^6 \times 27)^{\frac13} \div (k^{\frac12})^2 = \)

24

Cari penyelesaian untuk \( \dfrac{p-6}{-3} \lt 5 \)

25

Rajah 11 menunjukkan skor yang diperoleh oleh peserta-peserta dalam suatu kuiz.

5668f53b727a93ea907a462e02817cba.png

Cari median bagi skor

26

Carta palang dalam Rajah 12 di bawah menunjukkan bilangan pelanggan yang mengunjungi sebuah kedai buku pada hari Isnin, Selasa dan Rabu dalam satu minggu tertentu.

bf44fbf0c123cfaa37df54ea7e635db2.png

Beza jumlah pelanggan lelaki dan perempuan dalam tempoh tiga hari itu ialah

27

Jadual 1 menunjukkan gred yang diperolehi oleh sekumpulan 30 orang murid dalam satu ujian.

fc805b2b283903461d690d47850d1552.png

Hitungkan min bagi gred tersebut

28

Rajah 13 menunjukkan lakaran graf bagi y = −xn + c dengan n dan c ialah pemalar.

35466d9592b3dc01b00fd059e5a168c8.png

Cari nilai n dan nilai c

29

Gambar rajah Venn dalam Rajah 14 menunjukkan set semesta ξ, set P, set Q dan set R.

a8882730eef7a95c68193a9c1d970e2c.png

Antara pernyataan berikut, yang manakah tidak benar?

30

Rajah 15 ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan bilangan unsur dalam set J, set K dan set L.

2c00be368f8f934dbd2fdff57fccbc0d.png

Diberi bahawa set ξ = J ∪ K ∪ L dan n(J ∪ L)' = n(J).

Carikan nilai x.

31

Carikan pintasan-x bagi garis lurus 2y − 3x = 5.

32

Dalam Rajah 16, garis lurus LM selari dengan garis lurus RS.

d20fea60bc1a59e31945779aafaabe10.png

Nilai p ialah

33

Rajah 17 menunjukkan beberapa keping kad huruf. Semua kad itu dimasukkan ke dalam sebuah kotak.

ebe4b5166b65562c904763e1005085da.png

Jika sekeping kad dikeluarkan secara rawak daripada kotak itu, nyatakan kebarangkalian bahawa kad itu mempunyai huruf A.

34

Sebuah kotak mengandungi 300 batang pen yang berwarna biru, merah dan hitam. Terdapat 140 batang pen biru. Jika sebatang pen dipilih secara rawak daripada kotak itu, kebarangkalian memilih pen merah ialah \( \frac15 \). Berapakah bilangan pen hitam di dalam kotak itu.

35

Dalam satu kumpulan, 300 orang daripada 450 orang pekerja adalah perempuan. Kemudian 50 orang pekerja lelaki menyertai kumpulan itu. Seorang pekerja dipilih secara rawak daripada kumpulan itu. Cari kebarangkalian memilih seorang pekerja lelaki.

36

Antara gambar rajah Venn berikut, yang manakah mewakili set P' ∪ Q?

37

Rajah 18 menunjukkan bilangan unsur dalam set P, set Q dan set R. Diberi set semester ξ = P ∪ Q ∪ R dan n(ξ) = 28.

2afb59dd9b835733a5b0af03c48893bb.png

Nilai x ialah

38

3(p − 2q)2 + 2pq =

39

Ungkapkan \( \dfrac{6k+1}{3k} - \dfrac{3+p}{3kp} \) sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah.

40

Diberi 3(k − 4) = 6 − 7k, maka k=

KERTAS SOALAN TAMAT


Suggest answer