You need to login before answering these questions


SPM Geografi K1 2008

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTRIAN PELAJARAN MALAYSIA

1c31200188e90ff36bf29f05c53e034b.png


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008

GEOGRAFI

Kertas 1

Nov. / Dis.

1¼ jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
 2. Jawab semua soalan.
 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.
 4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.
 5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator yang tidak boleh diprogram.
 6. Anda dibenarkan menggunakan alat geometri.

1

Di lapisan atmosfera yang manakah letaknya lapisan ozon?

2

Berdasarkan Rajah 1, di bahagian lapisan bumi yang manakah arus perolakan berlaku?

76dae400bd486d7c738fac55c3131549.png

3

Kombinasi yang manakah benar tentang kegunaan jenis batu?


Jenis batuKegunaan
IBatu kapurSimen
IIBatu pasirKaca
IIIKonglomeratJubin
IVGranitTembikar
4

Apakah bentuk muka bumi yang dapat dikaitkan dengan maklumat berikut?

0b9685c4f01a39c3f4b6f6412f1304d9.png

5

Maklumat berikut adalah proses pembentukan batu karang.

f3c7916d6e828bdb72c465758ca9c857.png

Apakah faktor yang mempengaruhi proses tersebut?

6

Maklumat berikut merujuk kepada pergerakan jisim.

a7b9f8d3698b3be8962b75e0f9ad5ff1.png

Apakah jenis pergerakan tersebut?

7

Gambar yang manakah menunjukkan jenis lipatan simetri?

8

Pernyataan yang manakah benar tentang pergerakan bumi pada orbitnya?

9

Kawasan yang manakah dalam Rajah 2 mengalami kejadian siang 24 jam?

b4514b8a66b1fc40e6c31bf12b8c530c.png

10

Apakah faktor yang menyebabkan fenomena cuaca berikut berlaku?

 • Hujan asid
 • Pulau haba
11

Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar?


FenomenaKesan
IHujan asidCat luntur
IIPulau habaSuhu bandar meningkat
IIIKesan rumah hijauProses fotosintesis meningkat
IVJerebuHutan terbakar
12

Kombinasi yang manakah benar tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi perubahan cuaca dan iklim?

13

Apakah ciri Hutan Konifer?

14

Apakah kesan kegiatan pembalakan secara tidak terkawal?

15

Maklumat berikut merupakan ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi.

fde0b1144305c381a92ad2d8c8942739.png

Apakah jenis tumbuhan semula jadi tersebut?

16

Dalam ekosistem, apakah kumpulan haiwan dalam Gambar 1?

e7caca5641f6d37796880cb472ee7465.png

17

Mengapakah kawasan hijau diwujudkan di bandar?

I. Mengindahkan bandar

II. Menyerap karbon dioksida

III. Meningkatkan kejadian hujan

IV. Mengekalkan kesuburan tanih

18

Apakah faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk tinggi di pantai barat Semenanjung Malaysia?

19

Maklumat berikut adalah faktor kependudukan sesebuah negara.

 • Kadar kelahiran
 • Kadar kematian
 • Migrasi

Faktor tersebut mempengaruhi

20

Apakah ciri kependudukan bagi negara yang mengalami penduduk berlebihan?

21

Apakah yang akan dialami oleh negara yang mempunyai ciri kependudukan berikut?

 • Peratus penduduk muda rendah
 • Peratus penduduk tua rendah
22

Apakah faktor tolakan yang menyebabkan berlakunya migrasi bandar ke luar bandar?

23

Apakah aktiviti yang boleh dikaitkan dengan petempatan berikut?

 • KEJORA
 • KESEDAR
24

Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan bandar Bintulu?

25

Apakah fenomena yang akan berlaku sekiranya kawasan bandar mempunyai ciri berikut?

 • Banyak bangunan konkrit
 • Kurang tumbuh-tumbuhan
26

Apakah fungsi bandar-bandar berikut?

 • Tanjung Malim, Perak
 • Sintok, Kedah
27

Apakah kesan perkembangan pengangkutan udara terhadap ekonomi di Malaysia?

28

Aspek ekonomi yang manakah dipengaruhi oleh perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia?

I. Peluasan kawasan pertanian

II. Menjayakan integrasi nasional

III. Meningkatkan mobiliti penduduk

IV. Pembukaan kawasan perindustrian baru

29

Penerokaan sumber pantai dan marin terhadap alam sekitar mengakibatkan

30

Maklumat berikut adalah kesan penerokaan suatu sumber terhadap alam sekitar.

 • Menjejaskan rantaian makanan
 • Meningkatkan suhu setempat

Apakah sumber tersebut?

31

Sumber yang manakah tidak boleh diperbaharui?

32

Kawasan yang manakah dalam Peta 1 memperoleh sumber air daripada penyahgaraman air laut?

f989bc0a9b9a0ed65f143480700ceac9.png

33

Apakah jenis pelancongan yang dapat dikaitkan dengan Gambar 2?

9ef72fd10a83579d00932b41a7a0b30a.png

34

Gambar 3 menunjukkan aktiviti akuakultur yang dijalankan di Malaysia.

7b4a22db25795aad9c726f81070a671a.png

Mengapakah aktiviti tersebut perlu diperluaskan?

35

Apakah faktor yang mempengaruhi kegiatan perikanan di Malaysia?

36

Apakah kesan pembinaan lebuh raya di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar?

37

Penggunaan baja kimia dalam sektor pertanian menyebabkan

38

Bagaimanakah pembinaan lebuh raya menyumbang kepada pembangunan sosial di Malaysia?

39

Bagaimanakah kerajaan Malaysia berusaha memelihara sumber hutan di negara kita?

40

Apakah nama kerjasama ekonomi serantau di kawasan berlorek dalam Peta 2?

3f5f825a879d7d18ff9aa74eb8001539.png

KERTAS SOALAN TAMAT


Suggest answer